Taryfikacja towarów. Wspólnotowa taryfa celna - WTC.

Taryfikacja towarów

Usługi firmy Nowak Consulting w zakresie doradztwa celnego w dużej mierze dotyczą zagadnień związanych z Wspólnotową Taryfą Celną. Oferuje ona praktyczną pomoc w klasyfikacji taryfowej towarów w przepisach prawa Unii Europejskiej i polskim prawie celnym. Taryfikacja celna jest wykazem towarów wraz z przypisanymi do nich stawkami celnymi. Kluczem do właściwych kalkulacji staje się zatem poprawna klasyfikacja i znajomość poszczególnych oznaczeń.

W ramach usług doradczych Nowak Consulting, przedsiębiorcy otrzymują pakiet pomocowy z zakresu Zintegrowanej Taryfy Celnej. Jako eksperci celni, wspieramy firmy, które zastanawiają się, jakie opłaty celne uiszczać z tytułu importu określonych towarów z Chin lub innych państw spoza UE. W tym celu przybliżamy system klasyfikacji celnej ISZTAR, utworzony przez Polską Służbę Celną. Jego elementami składowymi są stawki celne, nomenklatura towarowa, ograniczenia towarowe, a także stawki akcyzy i podatku VAT. Taryfikacja celna dla każdego nowego produktu wymaga szeregu działań dopasowujących i wymagających znajomości aktualnych regulacji prawnych. Jako doradca celny z wieloletnim doświadczeniem, proponujemy Państwu usługi dostosowania procedur do wymogów, jakie określa taryfikacja celna.

Taryfikacja celna – z czego składa się WTC?

Wspólna Taryfa Celna obejmuje ponad 22 tysiące pozycji towarowych, podzielonych na sekcje i działy. Odnalezienie się w morzu nomenklatury towarowej może stanowić trudność nawet dla firm, które na co dzień dokonują obrotu towarami. WTC podlega częstym aktualizacjom, podążając za dynamiką rozwoju gospodarczego i powstawaniem coraz nowych grup produktów. Taryfa celna składa się ze wspomnianej już nomenklatury, która określa cyfrowy kod dla każdego przedmiotu, dokonuje jego krótkiego opisu, a także dołącza jednostki miar i noty wyjaśniające. Drugim filarem WTC jest tabela stawek celnych i ograniczeń poza taryfowych, przypisanych do każdego towaru. Widać zatem, że chociaż same taryfy celne wykazują się dobrą organizacją informacji, to już proces zakwalifikowania danego produktu do taryfy przysparza licznych trudności. Popełnienie błędu wystawia firmę na ryzyko kosztownego postępowania celno-skarbowego i nałożenia bolesnych kar finansowych. Korzystanie z pomocy eksperta celnego ma zatem ogromne uzasadnienie, ubezpieczając firmę przed pojawieniem się problemów w przyszłości.

Wspólna Taryfa Celna została wyrażona w systemie ISZTAR, gdzie znajdziemy szczegółowe informacje o towarach i związanych z nimi ograniczeniach, stawkach celnych, preferencjach, zwrotach lub zakazach. Najczęstszym skutkiem błędnej taryfikacji towaru okazuje się niedopłata celna bądź nie spełnienie wymogu formalnego związanego z pozyskaniem odpowiedniego certyfikatu. Kontrola celno-skarbowa specjalizuje się w wykrywaniu zbyt niskich należności lub nieprawidłowości popełnianych przy zgłaszaniu towarów do odprawy celnej, nakładając na przedsiębiorców obowiązek uregulowania naliczonych kar wraz z odsetkami. Jeśli firma wniesie zbyt wysokie opłaty celne na skutek nieprawidłowej taryfikacji, ma możliwość ubiegania się o zwrot. Nowak Consulting realizuje wszystkie zadania związane z taryfami celnymi. Najważniejszym aspektem pozostaje tutaj działanie prewencyjne. Inwestycja w profesjonalne usługi doradcze skutkuje bezbłędnym sklasyfikowaniem towarów, dzięki czemu można zastosować odpowiednie taryfy celne.

Opłaty celne – dlaczego warto korzystać z pomocy fachowca ds. celnych?

Taryfikacja celna jest zmorą nowo powstałych przedsiębiorstw, które bazują na imporcie towarów spoza WE i ich redystrybucji w kraju. Ponieważ firma Nowak Consulting pozostaje całkowicie zorientowana na potrzeby klienta, a indywidualne podejście do zagadnień związanych z konkretnym przedsiębiorstwem buduje wzajemne zaufanie i napędza chęć do kontynuacji współpracy. Specjalista ds. celnych przeprowadzi przedsiębiorcę przez zawiłości związane z taryfikacją towarów, umożliwiając uniknięcie podstawowych błędów. Pomoc celna i usługi doradcze z zakresu taryfikacji celnej mogą mieć charakter stały lub doraźny, w zależności od złożoności modelu biznesowego firmy klienta. Nowak Consulting dostarcza polskim przedsiębiorstwom wiedzy i praktycznych narzędzi do poradzenia sobie w skomplikowanym świecie taryf celnych. Pogłębienie wiedzy w zakresie taryfikacji celnej w odniesieniu do profilu firmy jest możliwe także podczas organizowanych cyklicznie szkoleń, podczas których przedstawiam Państwu całość zagadnień związanych z taryfikacją celną.

Skontaktuj się z nami